EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

internetový obchod


Aktuality

Nové TP 219 schváleny!

Od 15. května je platné nové vydání TP 219 (Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů dopravy na životní prostředí).TP slouží ke... Více zde »

Úspěšně proběhlo osm školení týkajících se aktualizovaných TP (188,189,225) a ČSN 73 6101

Technické podmínky zpracované firmou EDIP - aktualizované a schválené Ministerstvem dopravy v roce 2018: - TP 188 Posuzování kapacity křižovatek... Více zde »

další aktualityMetodika optimalizace návrhu opatření k usměrnění pohybu živočichů přes pozemní komunikace26

Certifikovaná metodikavydavatel: EDIP s.r.o., 2014

Metodika optimalizace návrhu opatření k usměrnění pohybu živočichů přes pozemní komunikace Autorský kolektiv:
Jan Martolos, EDIP s.r.o. (nositel autorských práv, odpovědný řešitel),
Tomáš Libosvár, HBH Projekt spol. s r.o., Tomáš Šikula, HBH Projekt spol. s r.o.,
Petr Anděl, EVERNIA s.r.o. (další řešitelé)

Certifikovaná metodika řeší problematiku usměrňování pohybu živočichů přes pozemní komunikace. Ekologické i dopravně bezpečnostní hledisko tohoto problému se zde řeší současně a komplexně. Důraz je samozřejmě kladen především na ty interakce mezi živočichy a dopravou, které mohou být reálnou příčinou dopravních nehod.

Kniha je určena dopravním inženýrům, projektantům dopravních staveb, investorům, realizátorům, posuzovatelům vlivů na životní prostředí a pracovníkům státní správy, vlastníkům a správcům pozemních komunikací, úřadům územního plánování a stavebním úřadům, speciálním stavebním úřadům, pracovníkům Policie ČR, ostatním účastníkům výstavby pozemních komunikací a dalším odborným pracovištím.

Hlavním cílem metodiky je poskytnout uživatelům návod, který umožní nalézt optimální řešení pro hodnocený úsek komunikace a konkrétní místní podmínky. Variabilita technických a přírodních podmínek pochopitelně neumožňuje navrhnout jedno společné řešení pro všechny situace, proto je tato metodická příručka koncipována tak, že podrobně analyzuje jednotlivé faktory, které riziko střetu zvěře s vozidly určují, a předkládá varianty různých opatření, která je možné přijmout. Definitivní výběr je pak vždy závislý na místní situaci.

Publikace je členěna do kapitol. V textové části jsou po úvodu v kapitole 2 sumarizovány základní související předpisy a potřebné odborné názvosloví. Rozbor problematiky v kapitole 3 je zaměřen na definici základních tezí, vymezení řešeného problému a podrobnou analýzu procesů při kontaktu vozidla a živočichů. Koncepce metodiky je uvedena v kapitole 4. V souladu s celkovou koncepcí o současném komplexním řešení jak ekologických tak technických hledisek jsou následující kapitoly zaměřeny na vyhodnocení migračního tlaku živočichů (kapitola 5) a hodnocení průchodnosti komunikace (kapitola 6). Návrhy praktických opatření k usměrnění pohybu živočichů přes pozemní komunikace obsahují kapitoly 7 a 8. Řešení problematiky v rámci investiční přípravy je v kapitole 9. Celkové shrnutí je uvedeno v kapitole 10, následuje seznam literatury a anglický abstrakt.

Metodika je certifikováno Ministerstvem životního prostředí č.j. 85806/ENV/14-4465/630/14 ze dne 19. prosince 2014. Metodika byla vytvořena s finanční podporou Technologické agentury ČR.

Cena bez DPH:

400,- Kč

Cena s DPH:

440,- Kč Výše DPH je 10%

dostupnost: neuvedeno

Základní charakteristika:
formát: 185x235
počet stran: 84
vazba: V2 lepená
papír: křídový papír
Koupit: ks  
Fotogalerie:
Obálka
     


Časopis Dopravní inženýrství