EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

internetový obchod


Aktuality

K 31.12.2017 ukončujeme vydávání časopisu Dopravní inženýrství

V září 2017 vyšlo poslední číslo časopisu Dopravní inženýrství, neobvykle ve formě dvojčísla. Objednávejte na obchod.edip.cz Více zde »

Software EDIP online - aktualizace

13.3.2017 byla spuštěna nová aktualizovaná verze Datového skladu Více zde »

další aktualityČasopis a literatura nejen pro dopravní inženýry

Novinky v internetovém obchodě

Časopis Dopravní inženýrství 2017 (1-2)

dvojčíslo 01/17 + 02/17

Vyšlo 11.9.2017 » 

Časopisy Dopravní inženýrství 2016

čísla 01/16 a 02/16

číslo 01/16 vyšlo 30.8.2016
číslo 02/16 vyšlo 31.12.2016

Poštovné zdarma!
(Při zasílání na Slovensko se poštovné hradí, odběratel s DIČ však nehradí DPH.)
Obsah všech čísel a vybrané články online naleznete na www.dopravniinzenyrstvi.cz.
» 

319,- Kč více

Časopisy Dopravní inženýrství 2016

319,- Kč více

Metodika optimalizace návrhu opatření k usměrnění pohybu živočichů přes pozemní komunikace

Certifikovaná metodika

Autorský kolektiv:
Jan Martolos, EDIP s.r.o. (nositel autorských práv, odpovědný řešitel),
Tomáš Libosvár, HBH Projekt spol. s r.o., Tomáš Šikula, HBH Projekt spol. s r.o.,
Petr Anděl, EVERNIA s.r.o. (další řešitelé) » 

Časopisy Dopravní inženýrství 2015

čísla 01/15 + 02/15

Číslo 01/15 vyšlo 16.6.2015.
Číslo 02/15 vyšlo 30.12.2015.
Poštovné zdarma!
(Při zasílání na Slovensko se poštovné hradí, odběratel s DIČ však nehradí DPH.)
Obsah obou čísel a vybrané články online naleznete na www.dopravniinzenyrstvi.cz. » 

Metodika optimalizace návrhu opatření k usměrnění pohybu živočichů přes pozemní komunikace

440,- Kč více

Časopisy Dopravní inženýrství 2015

319,- Kč více

Metody prognózy intenzit generované dopravy

Certifikovaná metodika

Autor: Jan Martolos (nositel autorských práv, odpovědný řešitel)
Spoluautoři: Veronika Šindlerová, Luděk Bartoš, Jan Mužík (další řešitelé)
Recenzenti: Jan Kreml, Marie Wichsová, Dietmar Bosserhoff

Obsahem knihy je způsob prognózy intenzit dopravy generované objekty s velkými nároky na dopravu, jako jsou obytné soubory, skladové a průmyslové areály, obchodní zařízení a další. Řeší se doprava automobilová, městská hromadná, cyklistická i pěší. Je určena k použití v procesu územního plánování (zpracování územně plánovací dokumentace nebo územně plánovacích podkladů), dále při navrhování a projektování staveb a při navrhování dopravní obsluhy území. » 

ZDARMA - Zkušební licence - EDIP-komplet (ROZHLED, EDIP-eS, EDIP-Ka, EDIP-OK, EDIP-eL, PROGEDO, PARK)

Týdenní zkušební licence ke všem dopravně inženýrským programům online.

Posuzování pozemních komunikací z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu » 

Metody prognózy intenzit generované dopravy

660,- Kč více

0,- Kč více

TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy (II. doplněné vydání)

Technické podmínky

Tyto TP platí pro prognózu výhledových intenzit automobilové dopravy na dálnicích a silnicích na základě výchozích intenzit dopravy a koeficientů prognózy intenzit dopravy. Stejný postup lze přiměřeně použít i pro místní komunikace, případně účelové veřejně přístupné komunikace.
Technické podmínky navazují na ČSN 73 6101, ČSN 73 6102 a ČSN 73 6110. » 

EDIP-komplet (ROZHLED, EDIP-eS, EDIP-Ka, EDIP-OK, EDIP-eL, PROGEDO, PARK) - licence na 1 rok

Posuzování pozemních komunikací z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu

Balíček všech dopravně inženýrských online programů vyvinutých firmou EDIP s finanční podporou Ministerstva vnitra ČR v rámci projektu: Systém pro komplexní posouzení kritických míst a řízení rizik na pozemních komunikacích z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu pro potřeby dopravní policie ČR (VG20112015051)
a dále s finanční podporou Technologické agentury ČR

Obsahuje roční licence ke všem těmto programům: » 

TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy (II. doplněné vydání)

275,- Kč více

17 424,- Kč více

TP 189 - Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích (II. doplněné vydání)

Technické podmínky

Tyto TP platí pro stanovení intenzit dopravy na veřejně přístupných pozemních komunikacích na základě krátkodobých dopravních průzkumů.
Technické podmínky navazují na ČSN 73 6101, ČSN 73 6102 a ČSN 73 6110. » 

PARK online - roční licence

Online software na stanovení počtu parkovacích a odstavných stání podle ČSN 736110

Online software na stanovení počtu parkovacích a odstavných stání podle ČSN 736110 » 

TP 189 - Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích (II. doplněné vydání)

440,- Kč více

2 904,- Kč více

PROGEDO online - roční licence

Online software na výpočet prognózy intenzity generované dopravy

Online software na výpočet prognózy intenzity dopravy generované objekty s velkými nároky na dopravu » 

EDIP-eM - roční licence

Dopravně inženýrské postupy při posuzování pozemních komunikací - soubor programů pro posouzení kapacity křižovatek

Roční licence k programům na posouzení křižovatek » 

2 904,- Kč více

11 616,- Kč více

EDIP-Ka online - roční licence

Online software na posouzení kapacity neřízených úrovňových křižovatek (dle TP 188)

Online software pro vypracování kapacitních posudků na neřízené úrovňové křižovatky. » 

Posuzování kapacity okružních križovatek, TP 234

Odborná kniha a technické podmínky

Odborná kniha s příklady a komentáři s přílohou TP 234 platí pro výpočet a posuzování kapacity všech druhů okružních križovatek s předností v jízdě na okružním pásu. Platí pro okružní križovatky pozemních komunikací i připojení účelových komunikací na silnice a místní komunikace. Platí pro posuzování nových, stávajících i rekonstruovaných okružních križovatek. » 

5 808,- Kč více

Posuzování kapacity okružních križovatek, TP 234

440,- Kč více

RozTroj

Program na CD fungující v AutoCADu na výpočet rozhledových trojúhelníků

Program Rozhledové trojúhelníky slouží pro výpočet a vykreslení rozhledových trojúhelníků na úrovňových křižovatkách podle ČSN 736102 včetně Změny Z1. » 

Posuzování kapacity světelně řízených křižovatek, TP 235

Odborná kniha a technické podmínky

Odborná kniha s příklady a komentáři s přílohou TP 235 platí pro výpočet a posuzování kapacity stykových a průsečných úrovňových křižovatek, na kterých je provoz řízen světelnými signály. Platí pro křižovatky pozemních komunikací i pro připojení účelových komunikací na silnice a místní komunikace a to jak nových, tak stávajících i rekonstruovaných. » 

10 285,- Kč více

Posuzování kapacity světelně řízených křižovatek, TP 235

440,- Kč více

Posuzování kapacity mimoúrovňových křižovatek, TP 236

Odborná kniha a technické podmínky

Odborná kniha s příklady a komentáři s přílohou TP 236 platí pro výpočet a posuzování kapacity mimoúrovňových křižovatek (MÚK) nových, stávajících i rekonstruovaných.
Platí především pro křižovatky na dálnicích, rychlostních silnicích, čtyřpruhových silnicích I.třídy a rychlostních místních komunikacích.

Technické podmínky TP 236 byly schváleny Ministerstvem dopravy ČR dne 6. října 2011 s účinností od 1. listopadu 2011
» 

ROZHLED online - roční licence

Online software na výpočet rozhledových trojúhelníků

ROZHLED online umožňuje výpočet rozhledových trojúhelníků podle ČSN 736102 včetně Změny Z1. Po zadání údajů o geometrii a parametrech křižovatky vypočte program výsledné rozhledové vzdálenosti.
Možnost tisku podrobného protokolu výpočtu (doklad pro Policii ČR) » 

Posuzování kapacity mimoúrovňových křižovatek,  TP 236

440,- Kč více

ROZHLED online - roční licence

2 904,- Kč více

EDIP-OK online - roční licence

Online software na posouzení kapacity okružních křižovatek (dle TP 234)

Online software pro rychlé a jednoduché vypracování kapacitních posudků na okružní křižovatky. » 

EDIP-eS online - roční licence

Online software na výpočet intenzit dopravy ( dle TP 225 a TP 189)

Online software pro rychlé a jednoduché získání údajů o intenzitě dopravy na základě krátkodobého dopravního průzkumu a pro získání výhledových intenzit dopravy. » 

EDIP-OK online - roční licence

5 808,- Kč více

EDIP-eS online - roční licence

2 904,- Kč víceČasopis Dopravní inženýrství